Algemene voorwaarden

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kenneth Kerckhofs, hierna genoemd Catharsis, en de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Algemene voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Catharsis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Catharsis heeft het recht om tot 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod het aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Bij aanvaarding van een offerte, is de opdrachtgever verplicht om binnen een gestelde betalingstermijn van 15 dagen een voorschot van 35% van de geoffreerde prijs te betalen aan Catharsis, met een minimum van €100,00. En dit bij bedragen boven de €500,00.

Indien geen levertijd is overeengekomen wordt die in redelijkheid door Catharsis vastgesteld. Indien Catharsis en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Catharsis het recht de oorspronklijke overeengekomen vergoeding met minstens 50% te verhogen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- op andere voorwaarden van de tegenpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.


Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever vertrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan Catharsis, zodat een schriftelijke bevestiging door Catharsis niet (alsnog) noodzakelijk is.

  1. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voor zover die voor Catharsis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  2. Alle door Catharsis gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding  door Catharsis komt een overeenkomst tot stand. Een door Catharsis gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Catharsis heeft het recht een potentiële klant om haar motiverende redenen te weigeren.

  3. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Catharsis zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

  4. Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en zijn exclusief BTW (behalve de kosten van derden), eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.

  5. Catharsis laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Catharsis aanvaard geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, dient de klant steeds de kosten van derden te betalen. De bedragen hiervan zijn incl. BTW (gezien Catharsis niet BTW-plichtig is).

  6. De opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Catharsis om haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Catharsis, welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Catharsis en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Catharsis hier krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is. De klant stelt Catharsis zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. Catharsis zal enkel communiceren met de bekende contacten die door de opdrachtgever zijn gegeven. De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.

  7. Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Catharsis heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Catharsis.


Specifieke voorwaarden videoproducties

Artikel 1

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht van overdracht van origineel video-opnamemateriaal, of duplicaties daarvan. De eigendom van video-opnames blijft in ieder geval bij Catharsis, en geen enkel gebruik van het videografisch werk, op welke wijze dan ook, is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit welke overeenkomst met Catharsis dan ook.


Artikel 2

Indien toestemming tot gebruik van een videografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze dat bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond.

Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Catharsis.

Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.


Artikel 3

Elke gebruik van een video-opname dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Catharsis. Bij inbreuk komt Catharsis een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij Catharsis gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.


Artikel 4

De naam Catharsis en een verwijzing naar de website www.catharsis.tv dient duidelijk bij een gebruikt videografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het videografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.


Artikel 5

De opdrachtgever of elke derde die een videografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Catharsis is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. De opdrachtgever garandeert Catharsis door uitvoering van de opdracht dat zij geen inbreuk maakt op rechten van derden. Catharsis houdt altijd het recht het gefilmde materiaal te gebruiken ter eigen promotie, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 6

Alle klachten betreffende de afgeleverde werken moeten op strafe van verval binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekende ter kennis worden gebracht aan Catharsis. Na het verstrijken van deze 8 kalenderdagen worden de facturen als aanvaard beschouwd.


Artikel 7

Catharsis kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg ook niet tot schadevergoeding verplicht worden indien een opdracht niet onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals apparatuurpanne, stroompanne, beschadiging van videobanden enz, maar ook omwille van gezondheidsomstandigheden, weersomstandigheden en verkeersproblemen (file, ongeval, panne, omleidingen,…)


Artikel 8

De verplichtingen aan Sabam zijn ten laste van de klant. Catharsis kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De klant is aansprakelijk voor alle schade die Catharsis mocht lijden ten gevolgen van een handelen of nalaten van de klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden.

9.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade die Catharsis mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van Catharsis. Voor elke dag dat de klant in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Catharsis een dadelijk opeisbare boete van €100,00, voor iedere overtreding of voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Catharsis.

9.3 De klant vrijwaart Catharsis voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zaken van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de klant van de diensten van Catharsis.

9.4 Catharsis is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het vrijwaren van de gegevens die worden opgeslagen.

9.5 Voor zover Catharsis aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is haar schade altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een maximum van €500,00. Deze schade dient steeds aantoonbaar te zijn.

9.6 De klant zal nalaten zich publiekelijk negatief over Catharsis uit te laten indien er een geschil is ontstaan tussen de klant en Catharsis. Voor elke dag dat de klant in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Catharsis een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Catharsis.


Artikel 10: Duur

10.1 Een overeenkomst kan aangegaan worden voor een bepaalde periode, welke dan openomen wordt in de offerte of in een schriftelijke afzonderlijke overeenkomst.

10.2 Bij een audiovisuele productie heeft de klant recht op 2 review-versies. Indien er een derde review-versie moet gemaakt worden, heeft Catharsis het recht om de overeengekomen kostprijs te verhogen met 40%.

10.3 Catharsis werkt  volgens de regels van de kunst en is hierin ook bedreven. Dit staat buiten discussie. Hiervoor wordt verwezen naar het curriculum vitae van Catharsis en het curriculum vitae van Kenneth Kerckhofs, zaakvoerder van Catharsis.

10.4 Opzegging, om welke reden dan ook, is mogelijk, zowel schriftelijk per mail als per post. Catharsis behoudt zich het recht om de tot dan toe gemaakte kosten te verhalen op de klant.


Artikel 11: Ontbinding

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Catharsis gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien naar het oordeel van Catharsis aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Catharsis te voldoen, is Catharsis gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zuls zonder dat Catharsis tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Catharsis verder toekomende rechten.

11.2 Catharsis is bevoelgd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Catharsis diensten te staken indien de klant aan Catharsis valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven, de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan, in strijd handelt met deze voorwaarden, klant in staat van faillisement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend, klant surséance van betaling heeft aangevraagd, klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden, in geval van liquidatie van de klant alsmede indien ten laste van de klant enig executoriaal beslag wordt gelegd.

11.3 Catharsis behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaven van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de klant zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Catharsis.

11.4 Ontbinding door Catharsis vanwege artikel 11.1 en/of 11.2 laten de betalingsplicht van de klant onverlet. De klant zal binnen 3 werkdagen de gelden van alle lopende diensten voldoen voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum.

11.5  Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.


Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Catharsis niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: storingen in de verbinding met het internet, storigen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, technische storingen in apparatuur,... .

12.2 Catharsis heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Catharsis haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Catharsis opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Catharsis niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat naar Catharsis toe. Enkel schadevergoedingen voor kosten gemaakt aan derden van Catharsis dienen te worden vergoed.


Artikel 13: Geschillen

Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen over de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.


Artikel 14: Werking

Catharsis is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht. Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze algemene voorwaarden hebben ook betrekking op de Catharsis-merken Corporatemovie.be en Huwelijksvideograaf.be .